Reprezentacja spółki w restrukturyzacji

Reprezentacja spółki w likwidacji

Ostatnim etapem życia każdego przedsiębiorstwa jest jego likwidacja, w wyniku której przestaje ono istnieć. Proces ten można przeprowadzić w formie upadłości likwidacyjnej korzystając z przepisów prawa upadłościowego lub, co nierzadko się zdarza, podczas likwidacji jako procesu przewidzianego w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Oba te procesy są wynikiem okoliczności prawnych i decyzji przedsiębiorcy podejmowanej w sytuacji braku możliwości zrestrukturyzowania przedsiębiorstwa i dalszego jego funkcjonowania, ale również w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych jak np. choroby, zmiana miejsca zamieszkania czy też inne zdarzenia losowe. Przeprowadzenie procesu likwidacji w rozumieniu k.s.h. wymaga wykonania szeregu czynności prawnych, których ostatecznym skutkiem będzie wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Proces ten jest obligatoryjny nawet wtedy, gdy spółka nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.

Nasz zespół prawny kompleksowo przeprowadzi cały proces likwidacji, w tym:

  1. Wykonamy dokładną analizę prawną i finansową dokumentów dostarczonych przez klienta. Na tym etapie szczegółowo przeanalizujemy bilans przedsiębiorstwa i rozstrzygniemy czy nadaje się ono do procedury likwidacyjnej bez przeprowadzania upadłości,
  1. Stworzymy dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia likwidacji spółki (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) na bazie danych oraz informacji dostarczonych przez przedsiębiorcę, w sytuacji gdy dotychczasowa księgowość z różnych względów nie będzie w stanie dostarczyć tych dokumentów,
  1. Przygotujemy całą niezbędną dokumentację (w tym projekt aktu notarialnego) do otwarcia likwidacji. Na życzenie klienta obejmiemy również funkcję likwidatora, co uwolni przedsiębiorcę od konieczności reprezentowania spółki w trakcie likwidacji oraz bycia dyspozycyjnym wobec potencjalnych wierzycieli lub administracji publicznej w trakcie całego procesu likwidacji,
  1. Przeprowadzimy wszystkie obowiązkowe procedury likwidacyjne, w tym: ogłoszenie o otwarciu likwidacji, wezwanie wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Spieniężymy cały istniejący majątek spółki, ściągniemy wszystkie należne spółce należności, renegocjujemy z wierzycielami wysokość długów spółki w taki sposób, aby przedsiębiorca po likwidacji miał szanse zachować pewną cześć majątku po spółce,
  1. Poprowadzimy pełną księgowość spółki w trakcie likwidacji. Dokonamy wszelkich obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS, poprowadzimy całą sprawozdawczość związaną z plikami JPKV7, deklaracjami rocznymi CIT lub PIT, uporządkujemy wszystkie sprawy kadrowe i płacowe z ewentualnymi pracownikami spółki,
  1. Po zakończeniu procesu likwidacyjnego przygotujemy pełną dokumentację niezbędną do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców w KRS. Złożymy do sądu rejestrowego kompletny wniosek i dostarczymy przedsiębiorcy postanowienie sądu o wykreśleniu spółki z rejestru po wydaniu go przez sąd.

Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją, są postępowania restrukturyzacyjne.

Warunkiem skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, a także złożenie takich propozycji restrukturyzacyjnych, które będą korzystne dla wierzycieli.

Postępowania restrukturyzacyjne przeprowadza się wobec przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólników spółki partnerskiej.

Są cztery główne postępowania restrukturyzacyjne:

  1. O zatwierdzenie układu
  2. Przyspieszone postępowanie układowe
  3. Postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne

Oferta:

– analiza sytuacji majątkowej dłużnika pod kątem możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

– dopasowanie optymalnej wersji postępowania do sytuacji dłużnika, w tym ewentualnie doborze odpowiednich źródeł finansowania układu z wierzycielami,

– przygotowanie propozycji układowych,

– reprezentacja w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz w jego toku.