Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska

Skarga pauliańska jest instrumentem ochrony wierzyciela przed dłużnikiem, który rozporządził swoim majątkiem z pokrzywdzeniem wierzyciela, np. dokonał darowizny składnika majątku na rzecz osoby trzeciej albo sprzedał go po cenie nierynkowej. Najczęstszym składnikiem zbywanym lub darowanym jest nieruchomość. Prawo umożliwia w takiej sytuacji ubezskutecznienie takiej czynności prawnej, co oznacza, że pomimo, że dłużnik nie jest już formalnie właścicielem danego składnika majątku, nadal można prowadzić z niego egzekucję na rzecz wierzyciela.

Oferta:

– analiza czynności prawnej pod kątem możliwości jej ubezskutecznienia w sytuacji gdy Klient jest wierzycielem, zaś jego dłużnik dokonał czynności z jego pokrzywdzeniem.

– reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną zarówno po stronie powoda jak i pozwanego.