Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość spółki

Coraz częściej  przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania trudnych decyzji dotyczących zakończenia działalności ich przedsiębiorstw poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Najwięcej trudności sprawia przedsiębiorcom wskazanie dokładnego momentu powstania stanu niewypłacalności. Co do zasady przedsiębiorca staje się niewypłacalny, gdy utraci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z o. o., obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu.

W praktyce pojawiają się trudności z ustaleniem momentu wystąpienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i określenia dnia, od którego należy liczyć termin 30 dni do złożenia wniosku. W wypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, natomiast terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości stanowi przesłankę wyłączającą odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne, jak i publicznoprawne spółki z o.o. Z tego też względu prawidłowe ustalenie dnia, od którego liczy się czas na terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ma duże znaczenie dla odpowiedzialności członków zarządu.

Nasz zespół prawny kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania do ogłoszenia upadłości oraz wspomoże dłużnika w całym procesie po jej ogłoszeniu,  w tym:

  1. Przeprowadzimy dokładną analizę  kondycji spółek, a także przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w celu ustalenia zaistnienia przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  2. Przygotujemy strategię pozwalającą wprowadzić spółkę w upadłość w warunkach zapewniających członkom jej zarządu ochronę przed próbami przeniesienia na nich odpowiedzialności za długi spółki, a także przed odpowiedzialnością karną,
  3. Zapewnimy pomoc przy właściwym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do odpowiedniego przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,
  4. Przygotujemy  wniosek  o ogłoszenie upadłości, a także – jeśli będzie taka możliwość – pomożemy w zawarciu układu z wierzycielami,
  5. Zapewniamy reprezentację w toku całego postępowania upadłościowego, w tym   także wspomagamy dłużników przy kontaktach z syndykami.