Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek o upadłość spółki

Odpowiedzialność przedsiębiorców, w tym członków zarządu spółki,  za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Członkowie zarządu spółek bardzo często do ostatniej chwili starają się walczyć o ich uratowanie, jednak nie biorą pod uwagę sytuacji, w której zbyt późno złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki może skutkować przeniesieniem na ich majątek prywatny odpowiedzialności za długi spółki.

Co do zasady, przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, winien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Uprawnienie to przysługuje m.in. samemu przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a także członkowi organu, który reprezentuje spółkę.

Niezłożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie rodzi określone sankcje.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna, spółka komandytowa), obowiązek spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. 

Niezłożenie wniosku w terminie ustawowym wiąże się miedzy innymi z :

  1. odpowiedzialnością wynikającą z art. 299 kodeksu spółek handlowych: „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”;
  2. odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. i s. a. wynikającą z art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej za odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe;
  3. odpowiedzialnością osób trzecich tytułem niezapłaconych składek na ZUS;
  4. odpowiedzialności karną w zw. z art. 586 k.s.h.: „kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;
  5. możliwością orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria reprezentuje członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółek akcyjnych zarówno w postepowaniach sądowych jak i postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi.