COVID-19 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

COVID-19 - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne​

COVID-19 - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone ustawą z dnia 19.06.2020r. w ramach jednej z tak zwanych „Tarcz antykryzysowych”. Z możliwości tego postępowania można skorzystać do dnia 30 czerwca 2021 roku. Postępowanie skierowane jest do przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest udział doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu oraz przygotowuje z dłużnikiem propozycje układowe.

Postępowanie to jest uproszczone, o tyle, że otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu jest zależne od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O dokonaniu obwieszczenia nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu w terminie 3 dni od jego dokonania.

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania. Przyjęcie układu jest dopuszczalne, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

Co ważne, od dnia dokonania obwieszczenia do dnia zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Oferta naszej kancelarii:
  • analiza sytuacji przedsiębiorcy pod kątem możliwości zawarcia postępowania uproszczonego restrukturyzacyjnego.
  • możliwość zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym o nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu.