Likwidacja spółek

Likwidacja spółek

Reprezentacja spółki w likwidacji

Ostatnim etapem życia każdego przedsiębiorstwa jest jego likwidacja, w wyniku której przestaje ono istnieć. Proces ten można przeprowadzić w formie upadłości likwidacyjnej korzystając z przepisów prawa upadłościowego lub, co nierzadko się zdarza, podczas likwidacji jako procesu przewidzianego w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Oba te procesy są wynikiem okoliczności prawnych i decyzji przedsiębiorcy podejmowanej w sytuacji braku możliwości zrestrukturyzowania przedsiębiorstwa i dalszego jego funkcjonowania, ale również w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych jak np. choroby, zmiana miejsca zamieszkania czy też inne zdarzenia losowe. Przeprowadzenie procesu likwidacji w rozumieniu k.s.h. wymaga wykonania szeregu czynności prawnych, których ostatecznym skutkiem będzie wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Proces ten jest obligatoryjny nawet wtedy, gdy spółka nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.

Nasz zespół prawny kompleksowo przeprowadzi cały proces likwidacji, w tym:
  1. Wykonamy dokładną analizę prawną i finansową dokumentów dostarczonych przez klienta. Na tym etapie szczegółowo przeanalizujemy bilans przedsiębiorstwa i rozstrzygniemy czy nadaje się ono do procedury likwidacyjnej bez przeprowadzania upadłości,
  1. Stworzymy dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia likwidacji spółki (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) na bazie danych oraz informacji dostarczonych przez przedsiębiorcę, w sytuacji gdy dotychczasowa księgowość z różnych względów nie będzie w stanie dostarczyć tych dokumentów,
  1. Przygotujemy całą niezbędną dokumentację (w tym projekt aktu notarialnego) do otwarcia likwidacji. Na życzenie klienta obejmiemy również funkcję likwidatora, co uwolni przedsiębiorcę od konieczności reprezentowania spółki w trakcie likwidacji oraz bycia dyspozycyjnym wobec potencjalnych wierzycieli lub administracji publicznej w trakcie całego procesu likwidacji,
  1. Przeprowadzimy wszystkie obowiązkowe procedury likwidacyjne, w tym: ogłoszenie o otwarciu likwidacji, wezwanie wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Spieniężymy cały istniejący majątek spółki, ściągniemy wszystkie należne spółce należności, renegocjujemy z wierzycielami wysokość długów spółki w taki sposób, aby przedsiębiorca po likwidacji miał szanse zachować pewną cześć majątku po spółce,
  1. Poprowadzimy pełną księgowość spółki w trakcie likwidacji. Dokonamy wszelkich obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS, poprowadzimy całą sprawozdawczość związaną z plikami JPKV7, deklaracjami rocznymi CIT lub PIT, uporządkujemy wszystkie sprawy kadrowe i płacowe z ewentualnymi pracownikami spółki,
  1. Po zakończeniu procesu likwidacyjnego przygotujemy pełną dokumentację niezbędną do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców w KRS. Złożymy do sądu rejestrowego kompletny wniosek i dostarczymy przedsiębiorcy postanowienie sądu o wykreśleniu spółki z rejestru po wydaniu go przez sąd.
Czytaj więcej

Reprezentacja spółki w likwidacji

Polską spółkę likwiduje się na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Przyczyny likwidacji spółki mogą być różne, począwszy od stwierdzenia, że ​​firma osiągnęła swoje cele, niezgody między wspólnikami lub upadłości. Cała procedura związana z zakończeniem działalności, wymaga przeprowadzenia szeregu czynności i spełnienia wielu formalności. Dużym ułatwieniem oraz sposobem na sprawne zamknięcie tego procesu jest profesjonalna reprezentacja spółki w likwidacji.

Spółka w likwidacji – kompleksowa pomoc doświadczonych specjalistów

Najogólniej rzecz ujmując, do reprezentowania spółki w likwidacji i przeprowadzania wszystkich niezbędnych procedur wyznaczany jest likwidator. Wybierają go wspólnicy spółki. Likwidatorowi powierza się obowiązki związane z procesem likwidacji. Do jego zadań należy m.in.: ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowienia o likwidacji spółki, pisemne zawiadomienie wierzycieli o rozpoczęciu procesu likwidacji, przygotowanie sprawozdań dotyczących działań podjętych w trakcie procesu, pozostałego majątku, sposobu pokrycia wierzytelności oraz innych aspektów procesu likwidacji, a także sprzedaż aktywów. Formalności, związane z likwidacją spółki mogą być bardzo skomplikowane. Nasza kancelaria prawna zapewnia pomoc i udziela niezbędnych informacji podczas całego procesu. Prowadzimy działania, które mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów naszych klientów. Warto wspomnieć, że żądania wierzycieli mają pierwszeństwo przed roszczeniami wspólników spółki. Dopiero po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli pozostały majątek zostaje rozdzielony między wspólników. W naszej kancelarii, podejmując się reprezentacji spółki w likwidacji, przedstawimy rozwiązania, które zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Proces likwidacji spółki może różnić się w zależności od firmy i trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Dlatego dbamy więc o to, by wszystkie czynności zostały przeprowadzone wyjątkowo sprawnie, oszczędzając czas naszych klientów i dotrzymując wskazanych terminów.