kpp logo

Postępowania spadkowe na terenie USA

OGÓLNE ZASADY DZIEDZICZENIA PO OBYWATELACH LUB REZYDENTACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Coraz częściej spotykamy się w kancelarii z Klientami , którzy są informowani przez rożnego rodzaju firmy poszukujące spadkodawców po osobach, które zmarły na terytorium USA, iż odziedziczyli spadek.  W większości wypadków informacje te są zgodne z prawdą, jednak dalece nieuczciwe pozostają praktyki firm przymuszające potencjalnych spadkobierców do zawarcia bardzo niekorzystnych dla spadkobierców umów nabycia spadku.

Nasza kancelaria od wielu lat specjalizuje się w postępowaniach spadkowych po obywatelach i rezydentach Stanów Zjednoczonych. Współpracujemy z kilkoma kancelariami mieszczącymi się na terytorium Stanów Zjednoczonych, w tym od wielu lat z kancelarią TIESENGA REINSMA & DEBOER LLP, która wspiera nas w Chicago w Stanie Illinois oraz kancelarią Kena Ashworth, z Las Vegas, NV, która współpracuje z nami przy wszystkich postępowaniach spadkowych toczących się w stanie Newada, Kalifornia, Arizona, Kolorado oraz Floryda.

W ciągu ostatniego roku na rzeczy wszystkich naszych Klientów uzyskaliśmy ponad 5 milionów dolarów wypłat należnych w postępowaniach spadkowych.

Nasza kancelaria obecnie reprezentuje Klientów w 20 toczących się na terytorium USA postępowaniach spadkowych, likwidacjach trustów jak również w postępowaniach nabycia spadku na podstawie testamentu. Pomagamy także we wszystkich procedurach związanych z zapłatą należnego w USA jak również w Polsce  podatku od spadków i darowizn.

OGÓLNY OPIS POSTĘPOWANIA SPADKOWEGO

Spadek po obywatelach lub rezydentach Stanów Zjednoczonych nabywany jest według przepisów właściwych dla każdego stanu.  Jednak ogólne zasady dziedziczenia dla każdego stanu w USA są co do zasady  podobne.

Dziedziczenie  może mieć miejsce na mocy testamentu jak również ustawy. Istnieje także możliwość wskazania beneficjentów w kontach IRA, 401 (k) oraz innych funduszach emerytalnych, jak również wpisanie beneficjentów w konstrukcję tak zwanego trustu.

TESTAMENTY

Różnice dotyczące sporządzania tematów i ich ważności na terytorium RP i USA są znaczące. Należy zwrócić uwagę, iż dozwolony w Polsce testament holograficzny (tj. własnoręcznie sporządzony) w USA jest uznawany za nieważny. Analogiczną sytuację będziemy mieli w wypadku testamentu sporządzonego przed notariuszem w Polsce i podpisanego wyłącznie przez spadkodawcę.  Testament ten co do zasady będzie ważny w stosunku do majątku spadkowego znajdującego  się na terytorium RP, ale już nie na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W USA prawo wyraźnie formułuje wymagania jakie musi spełniać testament, aby na jego podstawie mogło dojść do dziedziczenia, a mianowicie musi być sporządzony w obecności co najmniej dwóch świadków, którzy na testamencie muszą złożyć własnoręczne podpisy zaświadczające o  prawdziwości oświadczenia woli składanego przez testatora w ich obecności. W momencie otwarcia testamentu po śmierci testatora, sąd opiera się na zeznaniach tych świadków lub pisemnych oświadczeniach złożonych przez nich przed notariuszem celem potwierdzenia prawdziwości testamentu.

W naszej praktyce zawodowej często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy obywatel/ rezydent USA odwiedzając swoją rodzinę w Polsce przygotowuje notarialne testamenty w Polsce, w których dokonują rozporządzenia na wypadek śmierci  swoimi nieruchomościami  znajdującymi się w USA . Niestety dopiero po  śmierci spadkodawcy-spadkobiercy dowiadują się, iż te testamenty nie maja ważności, a dziedziczenie w USA będzie się odbywało w drodze ustawy.

Kolejna istotną różnicą w prawie obu krajów będzie prawo do zachowku. W USA prawo do zachowku NIE ISTNIEJE. Dla przykładu : Jeśli w drodze dziedziczenia tematowego w USA John Kowalski mimo, iż ma żonę i dzieci zapisze cały majątek swojemu sąsiadowi, to wyłączne prawo do spadku po nim będzie miał sąsiad, a rodzina nie będzie mogła zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu.

W prawie polskim sytuacja wygląda inaczej, aby pozbawiać krewnych prawa do zachowku, należy ich wydziedziczyć w testamencie powołując się na enumeratywnie  wymienione w ustawie przesłanki wydziedziczenia.  Do takich przesłanek należą między innymi sytuacje, w których potencjalny spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępnie lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament, albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.