kpp logo

Postępowanie restrukturyzacyjne

Nasze doświadczenie pokazuje, że sukces opiera się nie tylko na redukcji zadłużenia, ale również na realistycznym i akceptowalnym dla wierzycieli planie. Z nami Państwa plan restrukturyzacji będzie skuteczny i realny.

W każdym biznesie mogą nastać okresy trudności finansowych. W sytuacji, gdy zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć do niebezpiecznych poziomów, restrukturyzacja staje się odpowiednim rozwiązaniem. Jest to proces prawny, mający na celu zapobieganie upadłości przedsiębiorstwa oraz zapewnienie możliwości kontynuowania jego działalności. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w obszarze restrukturyzacji, pomagając przedsiębiorstwom w podejmowaniu optymalnych decyzji prawnych i finansowych.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to postępowanie cywilne, dostępne dla każdej formy działalności gospodarczej, od jednoosobowych firm po spółki prawa handlowego. Znajduje ona swoje
oparcie w Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Istotą jest tutaj osiągnięcie porozumienia z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia, co umożliwia uniknięcie upadłości.

Głównym celem restrukturyzacji jest umożliwienie spłaty zobowiązań bez uszczerbku dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Postępowanie to różni się od upadłości tym, że nie prowadzi do zamknięcia firmy, lecz skupia się na jej uratowaniu i stabilizacji finansowej.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Jest to postępowanie o charakterze pozasądowym, polegające na tym, że dłużnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, pełniącym funkcję nadzorcy układu. W PZU możliwe jest zawarcie układu przez samodzielne zbieranie głosów wierzycieli przez nadzorcę, bez udziału sądu. PZU 2.0, wprowadzone od 1 grudnia 2021 r., umożliwia skorzystanie z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, zapewniając dłużnikowi silniejszą ochronę prawną przed egzekucją, jeśli nadzorca układu dokona obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Te dwie formy są do siebie zbliżone, różniąc się jednak pewnymi kwestiami proceduralnymi oraz szybkością. Oba postępowania wprowadzają częściową ochronę przed egzekucją, jaką jest zakaz wszczynania nowych postępowań i zawieszenie postępowań egzekucyjnych, ale tylko tych dotyczących wierzytelności objętych układem. W obu przypadkach dłużnik utrzymuje w pewnym zakresie zarząd nad firmą, przy czym nadzorca sądowy musi wyrazić zgodę na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Jest to jedyna forma restrukturyzacji, która umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, takich jak restrukturyzacja długów czy zmiany w zarządzaniu, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej dłużnika i przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań. W tym postępowaniu dłużnik całkowicie traci zarząd nad swoim
przedsiębiorstwem na rzecz wyznaczonego zarządcy. Postępowanie to daje dłużnikowi pełną ochronę przed egzekucją komorniczą, w tym ochrona obejmuje również przed wierzycielami rzeczowymi.

Decyzja o restrukturyzacji należy podjąć w momencie, gdy widoczne stają się trudności finansowe, a zadłużenie firmy rośnie. Im wcześniej zostaną podjęte działania restrukturyzacyjne, tym większa szansa na skuteczną ochronę przed upadłością. Restrukturyzacja to także złożony proces, który wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, tak aby pomóc Państwa biznesowi powrócić na ścieżkę stabilnego rozwoju.

W Polsce istnieją różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które mają na celu pomóc firmom w trudnej sytuacji finansowej i umożliwić im dalsze funkcjonowanie. Oto niektóre z głównych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce: Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe, Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) oraz postępowanie sanacyjne.  

Rozpoczynamy od rozmowy i analizy sytuacji Państwa firmy. Po podpisaniu umowy zapewniamy natychmiastową ochronę przed egzekucją i wypowiedzeniami umów. Następnie prowadzimy negocjacje i organizujemy zgromadzenie wierzycieli, aby zagłosowali nad nowym planem spłaty. Po zatwierdzeniu układu przez sąd, nadzorujemy realizację nowego planu spłaty, umożliwiając Państwa firmie skupienie się na wzroście i rozwoju.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Grzegorz Baran

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta