Sanacja spółki

odpowiedzialnosc-zarzadu-blog-01

Sanacja spółki

Utrata płynności finansowej przez przedsiębiorstwo nie zawsze musi kończyć się złożeniem wniosku o upadłość i likwidacją firmy. Polskie prawo daje szansę prowadzenia biznesu przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony dłużnika przed egzekucją. Umożliwia to sanacja spółki, zdecydowanie ograniczająca ryzyko jej upadłości.

Czym jest sanacja przedsiębiorstwa?

Postępowanie sanacyjne stanowi jedną z form restrukturyzacji firmy. Zgodnie z dosłownie rozumianą definicją, sanacja przedsiębiorstwa to działania polegające na jego „uzdrowieniu”, a więc w głównej mierze – przywróceniu płynności finansowej i zaspokojeniu interesów wierzycieli. Samo wszczęcie postępowania sanacyjnego jest związane z wystąpieniem przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dotyczy więc przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy z problemami braku płynności zmagają się od niedawna.

Bardzo często zdarza się, że z pozoru przejściowa, trudna sytuacja finansowa firmy przeradza się w poważniejszy problem, rodząc skutki nieodwracalne ekonomicznie. W takich sytuacjach przepisy dają szansę poprawy kondycji przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością właśnie poprzez sanację spółki.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego

Podstawą do uruchomienia całej procedury sanacyjnej jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku we właściwym sądzie restrukturyzacyjnym. Pismo należy złożyć na odpowiednio wczesnym etapie – w momencie, gdy firma dysponuje jeszcze określonymi zasobami, pozwalającymi na wdrożenie reorganizacji. Oprócz dłużnika, organem uprawnionym do złożenia wniosku o sanację spółki jest także wierzyciel firmy. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na możliwość ustanowienia określonego stanu prawnego wbrew woli spółki lub nawet bez udziału jej przedstawicieli.

W trakcie postępowania sanacyjnego majątek przedsiębiorstwa, zwany masą sanacyjną, zostaje zabezpieczony, a prawo dłużnika do dysponowania nim – ograniczone. Sąd powołuje zarządcę (licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego), działającego na rachunek zadłużonego podmiotu. Jednocześnie dłużnik nadal może prowadzić działalność gospodarczą, jednak zobowiązany jest przedstawić plan restrukturyzacyjny. Jest on następnie głosowany przez zgromadzenie wierzycieli, które może go zaakceptować lub odrzucić. Sanacja spółki może również zostać umorzona przez sąd w sytuacji utraty przez dłużnika możliwości finansowania wierzytelności lub kosztów toczącego się postępowania.

Sanacja a upadłość firmy

W odróżnieniu od postępowania likwidacyjnego głównym celem sanacji jest uratowanie firmy oraz przywrócenie jej płynności. Szczególnie ważne dla przedsiębiorcy jest to, że sąd sanacyjny nie zabrania mu prowadzenia działalności, co stanowi podstawowy warunek przetrwania na rynku. Mimo ograniczenia możliwości zarządzania aktywami sanacja spółki daje możliwość gruntowej restrukturyzacji, redukcji zatrudnienia, rozwiązania niekorzystnych umów czy zmiany zakresu działalności.

Sanacja spółki – pomoc i obsługa prawna

Kancelaria Baran & Pluta to zespół doświadczonych ekspertów oferujących doradztwo i reprezentację dłużników w postępowaniach sanacyjnych. Zapewniamy wsparcie przy sporządzeniu wniosku o sanację oraz w trakcie całego postępowania. Doskonale rozumiemy, jak trudne decyzje muszą podejmować przedsiębiorcy zmagający się z brakiem płynności, dlatego zapewniamy kompleksową, profesjonalną pomoc prawną w tym obszarze.