Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a zabezpieczenie majątku wspólników

document-428333_1920

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a zabezpieczenie majątku wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a zabezpieczenie majątku wspólników

Spółka z o.o. sp. k. pozwala połączyć zalety spółki osobowej z zaletami spółki kapitałowej. W wyniku utworzenia takiej spółki istnieje możliwość ograniczenia odpowiedzialność osobistej osób fizycznych w niej uczestniczących, jak również istnieje możliwość częściowego, obecnie do 2015 roku wyeliminowania zjawiska podwójnego opodatkowania.
 
W spółce występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze, których odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest zróżnicowana. Jeżeli umowa spółki komandytowej nie będzie stanowiła inaczej, sprawy tej spółki będzie prowadził jej komplementariusz, jak również będzie on ją reprezentował w stosunkach zewnętrznych. Komplementariusz będący sp. z o.o. będzie działał przez swoje organy, tj. przez zarząd. Komandytariusz natomiast będzie mógł reprezentować spółkę komandytową jedynie jako pełnomocnik. Charakter tej spółki daje również możliwość powierzenia zarządu spółką osobom trzecim, spoza grona zarówno wspólników spółki komandytowej, jak i wspólników spółki z o.o. Za zobowiązania spółki komandytowej, której jedynym komplementariuszem jest sp. z o.o., nieograniczoną odpowiedzialność ponosi spółka z o.o., a nie jej wspólnicy. W spółce komandytowej komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej, są natomiast wolni od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

W tym miejscu należy jednocześnie wskazać na kilka kwestii związanych z odpowiedzialnością komandytariuszy. Rozpatrując odpowiedzialność komandytariuszy należy odróżnić dwa pojęcia: sumy komandytowej oraz wkładu do spółki komandytowej. Suma komandytowa stanowi wartość nominalną ustaloną w umowie spółki, do wysokości której komandytariusz może ponosić odpowiedzialność względem wierzycieli spółki komandytowej z majątku osobistego pozostającego poza majątkiem spółki. Sumę komandytową należy wyraźnie odróżnić od wkładu komandytariusza, a więc wartości majątkowej wnoszonej przez wspólnika do spółki. Suma komandytowa jest zatem sposobem sui generis kapitału gwarancyjnego, zaś wkład jest tym, co realnie wniesiono. Ustalenie wartości wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki komandytowej przez komandytariusza ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na określenie granic jego odpowiedzialności w stosunkach z osobami trzecimi wobec spółki, ale także ze względu na jego uczestnictwo w zysku.

Wartość niniejszego wkładu może być mniejsza, równa, bądź większa od zadeklarowanej sumy komandytowej. Zgodnie z art. 112 § 1 ksh komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W konsekwencji, jeżeli wartość wkładu jest większa bądź równa sumie komandytowej to komandytariusz w ogóle nie ponosi odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki komandytowej. Natomiast, jeżeli wkład jest mniejszy od sumy komandytowej to komandytariusz ponosi odpowiedzialność osobistą tylko do wysokości różnicy między wkładem, a sumą komandytową. Wierzyciel spółki nie może zatem skierować egzekucji przeciwko majątkowi osobistemu komandytariusza ponad określoną sumę komandytową. Jednak ewentualna strata ogranicza się do przedmiotu wniesionego wkładu i jest równa sumie komandytowej.

Analizując kwestię odpowiedzialności cywilnej komplementariusza będącego sp. z o.o. i członków jej zarządu w spółce komandytowej, należy wskazać, iż to sp. z o.o. jako jedyny komplementariuszem będzie ponosiła nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność będzie miała charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciele spółki komandytowej będą mogli prowadzić egzekucje z majątku komplementariusza, dopiero jednak w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki komandytowej okaże się bezskuteczna. Jeżeli komplementariuszem byłaby osoba fizyczna, wówczas za zobowiązania spółki komandytowej odpowiadałaby ona całym swoim majątkiem osobistym. Niemniej jednak takie ryzyko można zminimalizować właśnie poprzez utworzenie sp. z o.o. i nadanie jej statusu komplementariusza w sp. k.

Co istotne wspólnicy sp. z o.o. nie będą odpowiadali za zobowiązania, za które będzie natomiast odpowiadała całym swoim majątkiem sama spółka. Wspólnicy będą natomiast ponosili ryzyko utarty tego, co wnieśli do spółki z o.o. tytułem wkładu, który będzie stanowić jej majątek, z którego wierzyciel sp. k., w określonych przypadkach będą mogli się zaspokoić. Co istotne sp. z o.o. o statusie komplementariusza, co prawda będzie odpowiadała za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, niemniej jednak tylko do wysokości swojego majątku. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, zaproponowana konstrukcja nie wyłącza jednocześnie możliwości zaspokojenia się wierzyciela z majątku sp. z o.o. w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki komandytowej okaże się bezskuteczna. W określonych zatem przypadkach wierzyciele spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest sp. z o.o., będą mogli się zaspokoić również z majątku członków zarządu sp. z o.o. o ile oczywiści członkowie zarządu nie zwolnią się z tej odpowiedzialności zgodnie z art. 299 § 2 ksh.

W podsumowaniu powyższych rozważań należy wskazać, iż opisywana struktura jest niewątpliwie w tym momencie najbardziej optymalnym rozwiązaniem zabezpieczającym majątek osobisty wspólników.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp