Upadłość konsumencka byłego członka zarządu spółki z o.o.

Upadłość konsumencka byłego członka zarządu spółki z o.o.

W dotychczasowym stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku Sąd upadłościowy w Warszawie orzekł upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w stosunku do byłego członka zarządu spółki z o.o., którego zadłużenie powstało wyłącznie na skutek odpowiedzialności za zobowiązania spółki.  W przedstawionym stanie faktycznym członek zarządu złożył rezygnację z tej funkcji, jednakże te zmiany nie zostały ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS, co skutkowało jego odpowiedzialnością za zobowiązania spółki – głównie publicznoprawne – i sięgały kwoty rzędu 8 mln złotych. Sąd upadłościowy podczas rozprawy  badał okoliczności powstania stanu niewypłacalności dłużnika, analizując przede wszystkim stopień zawinienia dłużnika oraz zachowanie należytej staranności przy obejmowaniu funkcji członka zarządu, ale także w trakcie pełnienia tej funkcji oraz po złożeniu rezygnacji.

Sąd analizował także kwestie związanie z powstaniem ewentualnego obowiązku po stronie dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w czasie kiedy dłużnik pełnił funkcję członka zarządu. Niewątpliwie obecnie w prawie upadłościowym w sposób wyraźny uregulowano sytuację byłych przedsiębiorców w tym byłych członków zarządu spółki kapitałowej w ten sposób, że utrudniono „ucieczkę w upadłość konsumencką” osobom, które będąc obowiązanymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przedsiębiorcy i członkowie zarządu) nie uczyniły tego w ogóle bądź uczyniły to z przekroczeniem ustawowego terminu. Przepisy prawa upadłościowego przewidują bowiem przesłankę negatywną ogłoszenia upadłości  konsumenckiej w postaci możliwości oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom prawa nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Obecnie przedsiębiorcy powinni wręcz rygorystycznie pilnować,  aby złożyć w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, nawet jeżeli miałoby się to zakończyć oddaleniem wniosku na skutek braku wystarczającego do pokrycia kosztów postępowania majątku dłużnika. Spełnienie tego obowiązku przez przedsiębiorcę  – nawet jeżeli okaże się to bezskuteczne i zakończy oddaleniem wniosku – daje tym osobom możliwość złożenia w późniejszym okresie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  To oznacza, o czym zapominają przedsiębiorcy,  że już na wczesnym etapie należy dbać o wywiązywanie się z obowiązków ciążących na niewypłacalnych przedsiębiorcach, aby nie utracić możliwości późniejszego oddłużenia jako konsument.

Treść artykułu napisana przy współpracy adwokatów kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.