Upadłość spółki jawnej

Upadłość spółki jawnej

Upadłość spółki jawnej

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zawsze należy być przygotowanym na pojawienie się strat, które w konsekwencji mogą doprowadzić do nieopłacalności całego przedsięwzięcia. W takiej sytuacji wierzyciele będą chcieć odzyskać własne świadczenia. Przedsiębiorca musi więc podjąć przewidziane w systemie prawnym kroki. Upadłość spółki jawnej pozwala przeprowadzić firmę oraz jej wspólników przez ten najtrudniejszy moment w historii przedsiębiorstwa.

Jakie podstawy kwalifikują do ogłoszenia upadłości spółki jawnej?

Podstawy do uznania upadłości opisuje Prawo upadłościowe i naprawcze z 28 lutego 2003 roku. Artykuł 10. ustawy jasno wskazuje, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Na czym polega niewypłacalność? Odnosi się ona do dwóch sytuacji. W pierwszej dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W drugiej jego zobowiązania przekraczają wartość posiadanego majątku, nawet jeśli na bieżąco je wykonuje. Jak więc widać, upadłość spółki jawnej nie musi wiązać się wyłącznie z utratą środków. Pozwala to przejąć dłużnikowi inicjatywę, zanim dojdzie do skrajnych sytuacji i przygotować wspólników na przyszłość.

Kto może wystąpić z ogłoszeniem upadłości spółki jawnej?

Warto podkreślić, że postępowanie upadłościowe spółki jawnej może dotyczyć również wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Wniosek o upadłość może złożyć sama spółka, ale również wierzyciele, którzy nie są w stanie odzyskać od dłużnika świadczeń. Każdy z prawem reprezentacji spółki jawnej również może zgłosić wspominany wniosek. Na dodatek art. 20 ustawy przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem likwidatorów spółki jawnej.

Nie można jednak przeciągać w nieskończoność momentu złożenia wniosku. Dłużnik powinien zgłosić go w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jego wniesienia. Data wydania przez sąd postanowienia w sprawie upadłości uznaje się za dzień, w którym nastąpiła faktyczna upadłość spółki jawnej. Informacja o tym publikowana jest niezwłocznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz lokalnym dzienniku.

Konsekwencje upadłości spółki jawnej

Podanie do informacji publicznej sądowego postanowienia wiąże się ze zmianą statusu majątku spółki. Staje się on masą upadłości. Składa się na nią cały majątek spółki do momentu ogłoszenia bankructwa, a także nabyty przez spółkę w toku postępowania upadłościowego majątek. Prawo dopuszcza przy tym wyłączenia z masy upadłości.

Czym kończy się procedura upadłości spółki jawnej?

Upadłość obejmująca likwidację majątku może zakończyć się na dwa sposoby. Pierwszy z nich stwierdza sąd w chwili podziału funduszów masy upadłości między wierzycielami. W dalszej kolejności syndyk wysyła do sądu rejestrowego wniosek dotyczący wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców. Upadłość spółki jawnej oznacza definitywne zakończenie działalności.

Oprócz tego postępowanie może zostać umorzone. Następuje to w przypadku:

  • zgłoszenia chęci umorzenia przez wszystkich wierzycieli,
  • upłynięcia terminu wpłacenia przez wierzycieli zaliczki na koszty postępowania,
  • niemożliwości pokrycia kosztów postępowania przez majątek spółki.

Jeśli postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, wspólnicy odzyskują możliwość zarządzania majątkiem spółki.

Nasza kancelaria Baran & Pluta ma duże doświadczenie we wsparciu ogłoszeń upadłości spółki jawnej. Zawsze staramy się szybko doprowadzić sprawę do finału, z pozytywnym zakończeniem dla Klienta. Zapraszamy do kontaktu.