Upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki to proces trudny i skomplikowany. Jego zainicjowanie wymaga poprawnego działania zainteresowanych osób, po ogłoszeniu upadłości spółka musi współpracować z syndykiem, a nieprzestrzeganie reguł postępowania upadłościowego może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami dla spółki, jej wspólników oraz członków zarządu.

Skorzystanie z usługi profesjonalistów może pomóc uniknąć potknięć na długiej drodze do wykreślenia podmiotu z KRS. Dzięki naszej pomocy wybiorą Państwo odpowiedni sposób zakończenia działalności spółki, doprowadzą Państwo do otwarcia likwidacji spółki z o.o., wypełnią wszystkie obowiązki wobec syndyka, a w razie konieczności, również skontrolują jego działania.

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dlaczego czasem jest lepsza niż likwidacja?

Jeśli chcąc zakończyć działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wahają się Państwo, czy ogłosić upadłość, czy może wybrać otwarcie likwidacji, to z całą pewnością powinni państwo wybrać ogłoszenie upadłości podmiotu.

Spółka powinna zawsze ogłosić upadłość, jeśli jest niewypłacalna. Spełnienie warunków ogłoszenia upadłości w stosunku do spółki oznacza, że członkowie zarządu, jej likwidatorzy i niektórzy inni uprawnieni mają obowiązek złożenia stosownego wniosku za spółkę. 

Nieogłoszenie upadłości podmiotu może rodzić liczne, oczywiście negatywne, konsekwencje. Do najważniejszych z nich należy konieczność zaspokojenia wierzycieli z majątku osobistego członków zarządu, czy nawet odpowiedzialność karna osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ustawodawca wskazał wszystkim zobowiązanym termin 30 dni na złożenie stosownego wniosku. Choć mogłoby się wydawać, że to naprawdę długo, to w praktyce zazwyczaj jest to niewystarczający czas, a skompletowanie dokumentów okazuje się niezwykle zajmującym zadaniem.

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości to dopiero początek. Po nim następuje faza, w której wierzyciele są zaspokajani, a rzetelna współpraca spółki i podejmowanie przez nią odpowiednich działań może bardzo przyśpieszyć cały proces.

Nasza kancelaria z zaangażowaniem i oddaniem stara pomóc się wszystkim tym, którzy stoją na początku trudnej drogi, którą jest upadłość spółki z o.o. oraz innych spółek prawa handlowego. Wspieramy przedsiębiorców i ich zarządy na każdym etapie postępowania – przygotowujemy stosowne wnioski, pomagamy w trudnej współpracy z syndykiem i rozwiązujemy inne, pojawiające się na drodze do wykreślenia podmiotu problemy.

Kto będzie czuwał nad procesem upadłości Państwa spółki?

Proces upadłości spółki będzie nadzorował doświadczony doradca restrukturyzacyjny i podatkowy, ekspert prawa upadłościowego – Grzegorz Baran, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta. Jego doświadczenie to dziesiątki zakończonych sukcesem postępowań upadłościowych, likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych na terenie całego kraju. 

Jest on również autorem wielu artykułów z zakresu prawa i podatków opublikowanych w “Gazecie Prawnej”. Ponadto od wielu lat  występuje w roli eksperta w programach telewizyjnych i radiowych związanych z zagadnieniami gospodarczymi (m.in. w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News, TV Biznes24 czy Polskie Radio).

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Przygotowaliśmy ofertę usług dla osób i firm, które muszą sobie poradzić z problemem upadłości spółki. Nasz zespół ekspertów jest tutaj, aby Państwu pomóc – od postawienia pierwszego kroku, aż po finalizację procesu upadłości spółki! Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią telefonicznie (tel. 884 213 115), mailowo (recepcja@kancelariapp.pl) lub przez formularz kontaktowy.

Contact Form #1

Studium przypadku – Grzegorz Baran, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny.

Stan faktyczny

“Klient kancelarii (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zajmował się sprzedażą międzygraniczną produktów objętych akcyzą. Sprzedaż odbywała się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Z uwagi na podjęcie działań przez Urząd Celno-Skarbowy działalność klienta została z dnia na dzień całkowicie zablokowana poprzez zabezpieczenie tymczasowe rachunków bankowych klienta. Podjęte czynności administracyjno-skarbowe z uwagi na czas trwania rozpoznania środków zaskarżenia spowodowały powstanie zatorów płatniczych, które wpłynęły na niewypłacalność klienta.”

Rozwiązanie

“Z uwagi na fakt, że działalność była prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, klient był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Brak złożenia wniosku oznaczałby ryzyko odpowiedzialności karnej i majątkowej po stronie członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku.

W sprawie sporny okazał się charakter zabezpieczenia majątkowego zastosowanego przez Urząd Celny. Ostatecznie upadłość została ogłoszona a zabezpieczone wcześniej kwoty trafiły do masy upadłości.

W trakcie trwania upadłości trwają nadal czynności mające na celu sprawdzenie legalności działań Urzędu. Uchylenie kolejnych czynności będzie miało wpływ na samo postępowanie. Może okazać się bowiem, że kwoty te zostały zabezpieczone bezpodstawnie, co oznacza, że spółka będzie wymagała podjęcia dalszych czynności zmierzających do zabezpieczenia jej interesów wobec doprowadzenia do stanu bankructwa bez podstaw faktycznych i prawnych.

Konkluzją niniejszej sprawy jest to, że przedsiębiorstwa niezależnie od skali prowadzonego postępowania, każdego dnia narażani są na działania niezależne, które mają bezpośredni wpływ na ich wypłacalność i obowiązki wynikające z przepisów, których niewypełnienia ma daleko idące skutki (jak odpowiedzialność karna, czy odpowiedzialność członków zarządu za dług spółki).”

FAQ

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to dopiero początek całego postępowania.

Po ogłoszeniu upadłości spółki z o.o. upadły traci zarząd majątkiem wchodzącym w skład masy upadłości. Powinien całkowicie współpracować z syndykiem i wydać mu przedmioty wchodzące w skład masy upadłości. Wszystkie czynności, które sam upadły dokonuje w stosunku do masy upadłości, są z mocy prawa nieważne.

Po przeprowadzeniu właściwej części postępowania upadłościowego syndyk podejmuje działania zmierzające do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

W roku 2022 minimalny koszt, z którym spółka musi się liczyć, składając wniosek o ogłoszenie upadłości to około 6800 zł.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z opłatą sądową w wysokości 1.000 złotych. Ponadto spółka z o.o. powinna liczyć się z koniecznością wpłaty zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego).

Dodatkowym kosztem jest ewentualne złożenie wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, które ustala kancelaria.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania upadłościowego. Trwa więc stosunkowo krótko, a w niektórych sądach możliwe jest uzyskania stosownego orzeczenia nawet w krócej niż miesiąc.

Postępowanie następujące po ogłoszeniu upadłości w stosunku do podmiotu trwa zdecydowanie dłużej i w dużej mierze zależy od sprawnej współpracy między upadłym a syndykiem. Termin jego zakończenia jest również uzależniony od tego, czy spółka ma jakieś sporne roszczenia, jaki jest jej stan majątku, jakiej wielkości działalność wcześniej prowadziła i o wielu innych czynników.

Upadłość spółki z o.o. można ogłosić, gdy spółka jest niewypłacalna. Przyjmuje się, że spółka jest niewypłacalna, jeśli jej opóźnienie w regulowaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Oczywiście możliwe jest udowodnienie, że mimo nawet większych zaległości, spółka posiada dostateczny majątek dla dalszego funkcjonowania. 

Zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powinni to zrobić w terminie trzydziestu dni od wystąpienia przyczyny stwierdzenia niewypłacalności spółki.

Upadłość spółki z o.o. rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który powinien zostać sporządzony według określonych reguł. Po wydaniu orzeczenia przez sąd upadłościowy, stwierdzającego ogłoszenie upadłości podmiotu, zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości przejmuje syndyk, a spółka musi z nim współpracować.

Syndyk podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Proces upadłości spółki z o.o. kończy wykreślenie spółki z rejestru i definitywne zakończenie jej bytu prawnego.

Cały proces jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy – zarówno od syndyka, jak i współpracującej z nim spółki.

Najdotkliwszymi konsekwencjami, z którymi winni się liczyć członkowie zarządu, którzy zaniechali zgłoszenia upadłości spółki z o.o., jest orzeczenie o ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania cywilne spółki, orzeczenie o ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki, czy w końcu ustalenie przez sąd zakazu sprawowania określonych funkcji w organach spółek.