kpp logo

Upadłość spółki z o.o.

Nasza kancelaria z zaangażowaniem i oddaniem stara pomóc się wszystkim tym, którzy stoją na początku trudnej drogi, którą jest upadłość spółki z o.o. oraz innych spółek prawa handlowego.

Upadłość spółki to proces trudny i skomplikowany. Jego zainicjowanie wymaga poprawnego działania zainteresowanych osób, po ogłoszeniu upadłości spółka musi współpracować z syndykiem, a nieprzestrzeganie reguł postępowania upadłościowego może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami dla spółki, jej wspólników oraz członków zarządu.Skorzystanie z usługi profesjonalistów może pomóc uniknąć potknięć na długiej drodze do wykreślenia podmiotu z KRS. Dzięki naszej pomocy wybiorą Państwo odpowiedni sposób zakończenia działalności spółki, doprowadzą Państwo do otwarcia likwidacji spółki z o.o., wypełnią wszystkie obowiązki wobec syndyka, a w razie konieczności, również skontrolują jego działania.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dlaczego czasem jest lepsza niż likwidacja?

Jeśli chcąc zakończyć działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wahają się Państwo, czy ogłosić upadłość, czy może wybrać otwarcie likwidacji, to z całą pewnością powinni państwo wybrać ogłoszenie upadłości podmiotu.

Spółka powinna zawsze ogłosić upadłość, jeśli jest niewypłacalna. Spełnienie warunków ogłoszenia upadłości w stosunku do spółki oznacza, że członkowie zarządu, jej likwidatorzy i niektórzy inni uprawnieni mają obowiązek złożenia stosownego wniosku za spółkę. 

Nieogłoszenie upadłości podmiotu może rodzić liczne, oczywiście negatywne, konsekwencje. Do najważniejszych z nich należy konieczność zaspokojenia wierzycieli z majątku osobistego członków zarządu, czy nawet odpowiedzialność karna osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ustawodawca wskazał wszystkim zobowiązanym termin 30 dni na złożenie stosownego wniosku. Choć mogłoby się wydawać, że to naprawdę długo, to w praktyce zazwyczaj jest to niewystarczający czas, a skompletowanie dokumentów okazuje się niezwykle zajmującym zadaniem.

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości to dopiero początek. Po nim następuje faza, w której wierzyciele są zaspokajani, a rzetelna współpraca spółki i podejmowanie przez nią odpowiednich działań może bardzo przyśpieszyć cały proces.

Tak, można ogłosić upadłość spółki jawnej. Żeby sąd mógł ją ogłosić, wspólnicy powinni złożyć stosowny wniosek, wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami i w należyty sposób opłacony.

Po ogłoszeniu upadłości spółki jawnej, wspólnicy muszą współpracować z syndykiem, wydać mu całe mienie wchodzące w skład masy upadłości i współpracować z nim dla najlepszego zrealizowania celów postępowania upadłościowego.

W roku 2022 minimalny koszt, z którym spółka musi się liczyć, składając wniosek o ogłoszenie upadłości to około 6800 zł.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z opłatą sądową w wysokości 1.000 złotych. Ponadto spółka z o.o. powinna liczyć się z koniecznością wpłaty zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego).

Dodatkowym kosztem jest ewentualne złożenie wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, które ustala kancelaria.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania upadłościowego. Trwa więc stosunkowo krótko, a w niektórych sądach możliwe jest uzyskania stosownego orzeczenia nawet w krócej niż miesiąc.

Postępowanie następujące po ogłoszeniu upadłości w stosunku do podmiotu trwa zdecydowanie dłużej i w dużej mierze zależy od sprawnej współpracy między upadłym a syndykiem. Termin jego zakończenia jest również uzależniony od tego, czy spółka ma jakieś sporne roszczenia, jaki jest jej stan majątku, jakiej wielkości działalność wcześniej prowadziła i o wielu innych czynników.

Upadłość spółki z o.o. można ogłosić, gdy spółka jest niewypłacalna. Przyjmuje się, że spółka jest niewypłacalna, jeśli jej opóźnienie w regulowaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Oczywiście możliwe jest udowodnienie, że mimo nawet większych zaległości, spółka posiada dostateczny majątek dla dalszego funkcjonowania. 

Zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powinni to zrobić w terminie trzydziestu dni od wystąpienia przyczyny stwierdzenia niewypłacalności spółki.

Najdotkliwszymi konsekwencjami, z którymi winni się liczyć członkowie zarządu, którzy zaniechali zgłoszenia upadłości spółki z o.o., jest orzeczenie o ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania cywilne spółki, orzeczenie o ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki, czy w końcu ustalenie przez sąd zakazu sprawowania określonych funkcji w organach spółek.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta