Wniosek o upadłość spółki

Wniosek o upadłość spółki

Wniosek o upadłość spółki

Odpowiedzialność przedsiębiorców, w tym członków zarządu spółki,  za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Członkowie zarządu spółek bardzo często do ostatniej chwili starają się walczyć o ich uratowanie, jednak nie biorą pod uwagę sytuacji, w której zbyt późno złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki może skutkować przeniesieniem na ich majątek prywatny odpowiedzialności za długi spółki.

Co do zasady, przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, winien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Uprawnienie to przysługuje m.in. samemu przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a także członkowi organu, który reprezentuje spółkę.

Niezłożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie rodzi określone sankcje.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna, spółka komandytowa), obowiązek spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. 

Niezłożenie wniosku w terminie ustawowym wiąże się miedzy innymi z:
  1. odpowiedzialnością wynikającą z art. 299 kodeksu spółek handlowych: “jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”;
  2. odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. i s. a. wynikającą z art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej za odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe;
  3. odpowiedzialnością osób trzecich tytułem niezapłaconych składek na ZUS;
  4. odpowiedzialności karną w zw. z art. 586 k.s.h.: “kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;
  5. możliwością orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria reprezentuje członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółek akcyjnych zarówno w postepowaniach sądowych jak i postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi. 

Czytaj więcej

Wniosek o upadłość spółki

W przypadku niewypłacalnych przedsiębiorstw, które z różnych powodów nie realizują zakładanych celów biznesowych, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki stanowi obowiązek członków zarządu. Planując tę procedurę, warto zapewnić sobie pomoc doświadczanych specjalistów z zakresu prawa gospodarczego. Wszystko dlatego, że postępowania upadłościowe to procesy zawiłe, trwające nawet kilka lat i wymagające dopełnienia licznych obowiązków po stronie zadłużonego podmiotu.

Czym jest wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Szczególny rodzaj pisma procesowego, jakim jest wniosek o upadłość spółki, powinien spełniać szereg wymogów formalnych. Jego prawidłowe wypełnienie i złożenie w sądzie upadłościowym to pierwszy krok, jaki powinien wykonać przedsiębiorca w przypadku niewypłacalności. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, rozpoczyna się postępowanie skutkujące ogłoszeniem bankructwa zadłużonej firmy. Celem postępowania jest jak najpełniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli po likwidacji majątku przedsiębiorcy.

Kto ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość?

Jeśli wystąpią przesłanki upadłości gospodarczej, dłużnik (właściciel firmy lub członek zarządu spółki) ma obowiązek złożenia wniosku o jej ogłoszenie. W teorii możliwość wnioskowania o upadłość przysługuje również każdemu z osobistych wierzycieli dłużnika, np. jednemu z biznesowych kontrahentów, wobec którego powstało zadłużenie.

Wymogi formalne wniosku o upadłość spółki

Aby wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został przyjęty do rozpoznania przez sąd w postępowaniu upadłościowym, powinien spełniać szereg wymogów formalnych. Przede wszystkim, pismo procesowe powinno: – zawierać imię, nazwisko lub nazwę dłużnika, adres siedziby oraz numery PESEL, NIP lub KRS, – wskazywać na okoliczności, które stanowią uzasadnienie wniosku, a także ich uprawdopodobnienie, – zostać podpisane przez dłużnika lub jego pełnomocnika oraz uzupełnione o wykaz załączników.

Wniosek o upadłość – co jeszcze powinien zawierać?

Poza podstawowymi wymogami formalnymi, pismo o upadłość spółki złożone przez dłużnika powinno dodatkowo określać, czy upadłość ma wiązać się z zawarciem układu naprawczego, czy też z ogłoszeniem upadłości związanej z likwidacją majątku przedsiębiorcy. Oprócz tego należy dostarczyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości zawartych w dokumentach informacji. Dodatkowo, każdy wniosek o upadłość spółki należy uzupełnić o szereg załączników, m.in.: – wykaz składników majątku wraz z ich szacunkową wyceną, – bilans sporządzony dla celów postępowania upadłościowego, – spis wierzycieli wraz z podaniem wartości powstałych wierzytelności, – spis podmiotów posiadających zobowiązania majątkowe wobec dłużnika, – wykaz tytułów egzekucyjnych oraz toczących się przeciwko dłużnikowi postępowań.

Kancelaria Baran & Pluta – wsparcie w postępowaniach upadłościowych

Prawdziwość informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach dłużnik poświadcza własnym podpisem w oddzielnym oświadczeniu. Biorąc pod uwagę złożoną materię, jaką stanowi prawo upadłościowe, a także liczne wymogi formalne dotyczące samego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, warto zapewnić sobie asystę prawną. Takie wsparcie oferuje Kancelaria Baran & Pluta. Jako specjaliści od prawa gospodarczego oraz upadłościowego gwarantujemy pomoc na każdym etapie postępowania. Niezależnie od formy, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, pomożemy w doprowadzeniu do pozytywnego rozstrzygnięcia. Zapraszamy do kontaktu.