kpp logo

Upadłość spółek

Coraz częściej przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania trudnych decyzji dotyczących zakończenia działalności ich przedsiębiorstw poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Najwięcej trudności sprawia przedsiębiorcom wskazanie dokładnego momentu powstania stanu niewypłacalności.Co do zasady przedsiębiorca staje się niewypłacalny, gdy utraci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z o. o., obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu.

W praktyce pojawiają się trudności z ustaleniem momentu wystąpienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i określenia dnia, od którego należy liczyć termin 30 dni do złożenia wniosku. W wypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, natomiast terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości stanowi przesłankę wyłączającą odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne, jak i publicznoprawne spółki z o.o. Z tego też względu prawidłowe ustalenie dnia, od którego liczy się czas na terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ma duże znaczenie dla odpowiedzialności członków zarządu.

Likwidacja spółki ma na celu zakończenie interesów spółki i zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli. Z reguły wiąże się to ze zwolnieniem całego personelu, wyprzedaniem majątku przedsiębiorstwa i uregulowaniem wszelkich zobowiązań. W pewnym sensie późniejsze wykreślenie „pustej” firmy z rejestru przedsiębiorców jest tylko ostateczną formalnością. Jednak dotarcie do ostatniego etapu poprzedza szereg niejednokrotnie skomplikowanych czynności.

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację spółki z o.o.?

Każda spółka, która planuje zakończenie swojej działalności, musi powołać likwidatora. Do jego podstawowych zadań należy m.in. zgłoszenie rozwiązania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, powiadomienie wierzycieli o rozpoczęciu procesu likwidacji, reprezentowanie firmy wobec osób trzecich, prowadzenie jej spraw, sporządzanie sprawozdań z poszczególnych etapów postępowania oraz złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. To tylko ogólnie przedstawione obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację danego podmiotu. Formalności i czynności związanych z tym procesem jest o wiele więcej. Dlatego też warto zlecić to zadanie doświadczonym specjalistom.

Nasza kancelaria od wielu lat prowadzi reprezentację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Oprócz standardowych czynności, związanych z wykreśleniem firmy z rejestru, zajmujemy się także przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości czy negocjacjami warunków z wierzycielami. Dzięki naszej pomocy każdy klient może wypełnić obowiązki rejestrowe i prawno-podatkowe w błyskawicznym tempie. Naszym celem jest przede wszystkim ochrona prywatnego majątku osób, które chcą zlikwidować spółkę zoo.

Upadłość przedsiębiorcy to sytuacja, o której mówimy, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą straci płynność finansową, a następnie stanie się niewypłacalna. Ogłoszenie upadłości to obowiązek wynikający z przepisów prawa. W naszej kancelarii zajmowaliśmy się wieloma tego typu sprawami. Mamy na koncie udane realizacje, które pomogły biznesmenom w trudnych dla nich chwilach. 

Zakres naszych działań przy ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy

Oferujemy pomoc w przypadku upadłości przedsiębiorców indywidualnych. Naszym zadaniem jest wsparcie Klientów w trakcie postępowania, pomoc w opracowaniu strategii zaspokojenia wierzycieli oraz dopilnowanie wszelkich formalności.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w przypadku przedsiębiorców prowadzących JDG, upadłość działalności traktowana jest tak samo jak upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi firmy. Oznacza to, że taki przedsiębiorca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z brakiem jej zgłoszenia, a także ma możliwość skorzystania z ochrony warunków mieszkaniowych. Mimo tego, kluczową kwestią w toku postępowania jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli.

W zależności od sytuacji możemy opracować projekt spłaty i wystąpić o jego zatwierdzenie lub dążyć do umorzenia zobowiązań. Zawsze wybieramy tryb, który jest najlepszym rozwiązaniem dla Klienta. Należy mieć jednak świadomość, że drugi wariant oznacza prawie całkowitą likwidację majątku – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada nim za swoją firmę. Upadłość przedsiębiorcy będzie wiązała się z zajęciem mienia celem spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, jednak w świetle obowiązujących zasad, jeżeli w skład masy upadłościowej wejdzie nieruchomość będąca jednocześnie miejscem zamieszkania dłużnika, z sumy uzyskanej ze sprzedaży zostanie wydzielona kwota pozwalająca upadłemu przedsiębiorcy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na okres dwóch lat.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w oddłużaniu jednoosobowych działalności potrafimy szybko i bezbłędnie skompletować niezbędną dokumentację oraz złożyć wniosek i przygotować plan spłaty pozwalający  na pokrycie długów na korzystnych dla Klienta warunkach.

Pomoc przedsiębiorcom bez majątku

Biorąc pod uwagę aktualne przepisy, dysponowanie majątkiem nie jest niezbędne, by zgodnie z prawem ogłosić bankructwo firmy. Przedsiębiorca bez majątku prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może ogłosić upadłość, aby sąd rozpoczął postępowanie, którego etapy nie różnią się znacznie od tych występujących w przypadku spraw dłużników posiadających dochody i aktywa. Gwarantujemy Klientom wparcie naszej kancelarii przy sporządzaniu wniosku, pomagamy również w gromadzeniu niezbędnych dokumentów i korespondencji, które mogą działać na korzyść upadłego.

W przypadku większych firm przebieg procesu jest o wiele bardziej skomplikowany. Choć zapis mówiący o tym, kiedy ogłosić upadłość spółki, nakłada na członków zarządu okres trzydziestu dni od momentu stwierdzenia niewypłacalności, to w praktyce sąd może zakwestionować ową niezdolność do regulowania zobowiązań i niezdolność finansową.

Oferujemy pomoc w udowodnieniu niewypłacalności. Jeśli nie zaistniał warunek co najmniej trzech miesięcy zaległości w spłacaniu rat, możemy wykorzystać przesłankę, która dopuszcza staranie się o upadłość spółki, gdy wartość zobowiązań wobec wierzycieli przekracza wartość majątku.

Upadłość spółki nie oznacza utraty przez nią zdolności procesowej oraz sądowej, jednak zupełnie inaczej wygląda reprezentacja spółki po ogłoszeniu upadłości. Wszelkie ruchy dotyczące masy upadłościowej, czyli majątku firmy, który został zajęty celem pokrycia zobowiązań wobec wierzycieli, może wykonywać syndyk, a nie członkowie zarządu. Podejmowane przez niego czynności są z kolei kontrolowane przez sędziego nadzorującego sprawę.

Reprezentacja spółki w upadłości jest zatem mocno ograniczona. Zarząd nie może decydować o żadnych działaniach związanych z majątkiem spółki. Nie może on również podejmować żadnej aktywności związanej z ponoszeniem kosztów wynikających z bieżącego funkcjonowania spółki. Tego typu ruchy ustala sędzia-komisarz.

W celu bezproblemowego przejścia przez proces upadłości, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania upadłościowego. Dążymy do tego, by nasi podopieczni uzyskali jak najkorzystniejsze warunki.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

01