Likwidacja spółki akcyjnej

Działalność w formie spółki akcyjnej pozwala na możliwie najprostsze pozyskiwanie kapitału i rozwijanie przedsiębiorstwa. Niestety, zdarzają się również sytuacje, gdy spółka długo nie przynosi zysków, „wypala się” formuła prowadzenia działalności, czy wspólnicy z innych przyczyn postanawiają o zakończeniu danego przedsięwzięcia.

W takich sytuacjach, konieczna staje się likwidacja SA.

Odpowiednie postępowanie na tym etapie działalności chroni wspólników przed odpowiedzialnością za zobowiązania podmiotu (co do zasady wspólnicy SA nie odpowiadają za jej zobowiązania). Błędy popełnione w jego toku mogą oznaczać liczne problemy wspólników spółki i członków zarządu – kary, czy nawet konieczność zaspokojenia wierzycieli z majątku osobistego.

Przebieg postępowania likwidacyjnego w spółce akcyjnej to prawdziwy bieg z przeszkodami. Jako że spółka ta jest najbardziej sformalizowana spośród wszystkich form prowadzenia działalności, również wymagania postępowania likwidacyjnego są najwyższe.

Co robimy w ramach usługi?

 1. Przygotujemy treść notarialnego protokołu zgromadzenia wspólników o likwidacji spółki.
 2. Przyjmujemy funkcję likwidatora, zdejmujemy odpowiedzialność za spółkę z zarządu i wspólników podczas całego procesu likwidacji.
 3. Zgłaszamy do sądu wniosek o otwarcie likwidacji oraz na końcowym etapie, wniosek o wykreślenie spółki z KRS.
 4. Zamieszczamy dwukrotne ogłoszenia o likwidacji w MSiG w odpowiednich odstępach czasowych.
 5. Dokonujemy analizy stanu finansowego spółki (majątek i zobowiązania) we współpracy z dotychczasową księgowością lub przy jej braku, we własnym zakresie.
 6. Przygotowanie i złożenie w KRS sprawozdania finansowego likwidacyjnego.
 7. Przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestrów przedsiębiorców.
 8. Przygotowanie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8 oraz wyrejestrowanie spółki z ZUS.

Skutecznie eliminujemy osobistą odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania firmy. Naszą ofertę wyróżnia szerokie doświadczenie, bezproblemowy kontakt oraz profesjonalne podejście do każdego przypadku.

Formalności związane z likwidacją spółki akcyjnej

Za spółkę na etapie działalności zmierzającym do końca jej bytu prawnego występuje likwidator. To za jego pomocą spółka teoretycznie powinna tylko zakończyć swoje bieżące interesy, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania, upłynnić majątek i podzielić pozostały majątek między wspólników. Choć taki zakres obowiązków nie brzmi zbyt skomplikowanie, to w rzeczywistości prawidłowe jego wypełnienie rodzi wiele problemów.

Na każdym etapie ustawodawca zdecydował się zastawić na likwidatorów wiele pułapek, a dodatkowe formalności, które należy spełnić w toku likwidacji, opisane są w wielu aktach prawnych. Nie warto ryzykować i optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Nasza kancelaria od lat świadczy pomoc spółkom akcyjnym i ich likwidatorom. Niezależnie, czy podmiot posiada status spółki publicznej, czy go nie posiada, znajdziemy optymalne rozwiązanie i wskażemy wszystkie działania, które likwidator musi zrealizować. Dzięki nam, zarząd spółki i jej wspólnicy mogą zapomnieć, że kiedykolwiek byli zaangażowani w taki podmiot.

Kto będzie czuwał nad likwidacją Państwa spółki?

Nad likwidacją Państwa spółki będzie czuwał Grzegorz Baran – doświadczony doradca restrukturyzacyjny i doradca podatkowy – Grzegorz Baran, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta. Jego doświadczenie obejmuje dziesiątki zakończonych sukcesem postępowań likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych na terenie całego kraju.

Jest on również autorem wielu artykułów z zakresu prawa i podatków opublikowanych w Gazecie Prawnej, oraz od wielu lat ekspertem i komentatorem w programach telewizyjnych i radiowych związanych z zagadnieniami gospodarczymi (m.in. w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News, TV Biznes24, Polskie Radio).

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą udostępnionego poniżej formularza.
Contact Form #1

Studium przypadku – Grzegorz Baran, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny.

„Spółka Akcyjna z Warszawy, duży warsztat samochodowy. Śmierć głównego akcjonariusza i założyciela spółki oraz brak następców, spowodowały decyzję o jej zamknięciu. Proces likwidacji rozpoczął się u notariusza podjęciem uchwał o likwidacji spółki oraz o powołaniu mnie na likwidatora. Oprócz formalności proceduralnych takich jak: zgłoszenie otwarcia likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności, rozpoczęliśmy we współpracy z rzeczoznawcą majątkowym, wycenę pozostałego w spółce majątku. W firmie pozostała duża nieruchomości w postaci hali warsztatowej oraz jej całe wyposażenie. Ponieważ wspólnicy nie mogli podjąć uchwały zezwalającej likwidatorowi na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, musieliśmy zorganizować sprzedaż w drodze licytacji. Zamieściliśmy stosowne ogłoszenia na portalach internetowych. Zgłosiło się pięciu potencjalnych kupców. Pierwsza tura nie rozstrzygnęła wyboru kupca. Dopiera druga licytacja pozwoliła na jego wyłonienie, za cenę akceptowalną przez wspólników spółki. Biorąc pod uwagę czas, jaki był niezbędny do sprzedaży nieruchomości oraz wyposażenia, dopiero po 18 miesiącach mogliśmy przygotować bilans zamknięcia likwidacji, na podstawie którego, po spłacie zobowiązań spółki, dokonaliśmy wypłat pozostałych w spółce środków na rzecz wspólników. Wypłaty te zostały przez nas rozliczone w urzędzie skarbowym, co pozwoliło na złożenia wniosku do sądu o wykreślenie spółki z KRS. Tym samym pomogliśmy rodzinie zmarłego wspólnika w załatwieniu wszelkich formalności i dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności, związanych z likwidacją rodzinnej spółki, aby sama w obliczu tragedii jaka ją spotkała, mogła w tym czasie przeżywać żałobę i zająć się swoimi sprawami.”

FAQ

Likwidacja spółki akcyjnej nie może trwać krócej niż sześć miesięcy. Wiąże się to z koniecznością dwukrotnej publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w ramach którego wzywa się wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności.

Poza minimalnym okresem, który musi upłynąć od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG, brak jest szczególnych reguł dotyczących czasu trwania likwidacji podmiotu. Wiele zależy więc od szybkości działania likwidatora, prawidłowości przygotowania dokumentów, jakości współpracy z księgowym, czy nawet szybkości działania lokalnych wydziałów sądu, które odpowiedzialne są za dokonywanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W maksymalnej optymalizacji i skróceniu tego procesu oczywiście możemy Państwu pomóc.

Minimalny koszt opłat sądowych podczas likwidacji spółki akcyjnej to około 1600 złotych.

W kwocie tej zawarte jest:

 • złożenie wniosku o rejestrację otwarcia likwidacji (250 złotych za zmiany w KRS oraz 100 złotych za ogłoszenie o zmianach w MSiG);
 • dwukrotna publikacja ogłoszenia zawierającego wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności (około 800 złotych);
 • złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru (300 złotych za rejestrację zmian w KRS oraz 100 złotych za ogłoszenie o zmianach w MSiG).

Dodatkowym kosztem jest zazwyczaj również sporządzenie przez notariusza protokołu walnego zgromadzenia zawierającego otwarcie likwidacji i powołanie likwidatora.

W przypadku, jeśli spółka decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalistów, powinna liczyć się również z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej.

W przypadku modelowego przebiegu likwidacji, wykreślona spółka nie powinna posiadać niespełnionych lub niezabezpieczonych zobowiązań.

W rzeczywistości zdarza się jednak, że podmioty posiadające długi są wykreślane z rejestru przedsiębiorców. Problemowi temu przyglądał się nawet Sąd Najwyższy i stwierdził, że posiadane zobowiązania nie stoją na przeszkodzie wykreśleniu spółki z KRS.

Zależnie od sytuacji, w przypadku jeśli likwidacja nie zostanie przeprowadzona poprawnie , to za zobowiązania spółki mogą odpowiadać jej członkowie zarządu lub nawet wspólnicy. Prawidłowy przebieg postępowania zasadniczo chroni przed odpowiedzialnością.

Nasza kancelaria służy pomocą w prawidłowym przeprowadzeniu likwidacji.

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie limitu czasu, po którym likwidacja byłaby automatycznie anulowana. Likwidacja spółki może trwać przez dowolny czas i wynika to między innymi z różnorodnego charakteru kończących działalność podmiotów. Warto jednak pamiętać, że dalsze funkcjonowanie spółki wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, a tym samym stanowi zbędne obciążenie dzielonego później majątku spółki. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która pomoże Państwu zakończyć proces możliwie najszybciej.