Likwidacja spółki SA

Likwidacja spółek SA

Likwidacja spółki akcyjnej

Podmiotom prowadzącym działalność w formie spółki akcyjnej Kancelaria Baran & Pluta zapewnia kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych, w tym także związanych z likwidacją spółki S.A.

Czym jest likwidacja spółki SA?

Jednym z etapów transformacji przedsiębiorstwa może być zlikwidowanie spółki akcyjnej. W praktyce oznacza ono rozwiązanie umowy powołującej przedmiotową spółkę do życia. Samo rozwiązanie S.A. następuje dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego i skutkuje ustaniem prawnego bytu przedsiębiorstwa oraz wykreśleniem go z Krajowego Rejestru Sądowego. Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego stanowi warunek niezbędny do wykreślenia spółki z KRS i składa się z kilku następujących po sobie etapów.

Rozwiązanie spółki akcyjnej krok po kroku

Pierwszym krokiem do wszczęcia postępowania likwidacyjnego jest zgłoszenie otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa w sądzie rejestrowym. To z kolei wymusza posługiwanie się dodatkiem „w likwidacji” w odniesieniu do nazwy spółki w trakcie wykonywania wszystkich czynności prawnych. W kolejnych etapach likwidacja spółki S.A. obejmuje:

 • ustanowienie likwidatorów spółki wchodzących w miejsce jej dotychczasowego zarządu (wygaśnięcie prokury oraz pełnomocnictw udzielonych przez spółkę),
 • przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji, zatwierdzonego uchwałą walnego zgromadzenia,
 • dwukrotne ogłoszenie likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 6 miesięcy od ostatniego ogłoszenia likwidacji w MSIG,
 • zmianę celu istnienia spółki: podmiot w stanie likwidacji koncentruje się na zakończeniu działalności, a nie na celach gospodarczych,
 • wykreślenie spółki z rejestru.

Priorytetami spółki w stanie likwidacji stają się m.in.: spłata zaciągniętych zobowiązań, odzyskiwanie wierzytelności, zbycie majątku przedsiębiorstwa oraz podział pozostałych aktywów następujący dopiero po spłaceniu wszystkich zobowiązań i zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Kiedy można zlikwidować spółkę SA?

Zamknięty katalog powodów likwidacji spółki akcyjnej obejmuje:

 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki,
 • przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa za granicę,
 • ogłoszenie upadłości,
 • inne przyczyny wynikające z przepisów prawa,
 • dodatkowe powody przewidziane w statucie (np. upłynięcie czasu, na jaki została powołana spółka).

Pomoc i wsparcie w likwidacji spółki S.A.

Biorąc pod uwagę złożony charakter postępowania likwidacyjnego oraz liczne obowiązki i zmiany dotyczące bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, warto zapewnić sobie pomoc ekspertów z dziedziny prawa handlowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, kancelaria Baran & Pluta oferuje pełne wsparcie prawne oraz merytoryczne na każdym etapie likwidacji spółki akcyjnej, niezależnie od powodów jej rozwiązania. Nasze wieloletnie doświadczenie z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego to gwarancja bezproblemowych przekształceń, transformacji oraz likwidacji spółek akcyjnych, jak również pozostałych podmiotów gospodarczych.