kpp logo

Odpowiedzialność zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność zarządu za długi spółki

Mimo swojej sugestywnej nazwy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bynajmniej nie jest formą prowadzenia biznesu, pozwalającą na całkowite uniknięcie odpowiedzialności za jej długi. W pewnych, określonych prawem, sytuacjach członkowie zarządu mogą jednak zostać wyłączeni z odpowiadania za wierzytelności oraz pozostałe zobowiązania, powstałe w trakcie prowadzenia spółki z o.o.

Zarząd spółki jako jej podstawowy organ decyzyjny

Z punktu widzenia funkcjonowania spółki oraz prowadzenia jej interesów to właśnie zarząd jest organem posiadającym najwięcej kompetencji. To on reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz i realizuje zdolność spółki do czynności prawnych. Już sam proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym wymaga powołania zarządu oraz wskazania osób, które będą wchodziły w jego skład.

W jakim zakresie zarząd odpowiada za zobowiązania spółki?

Kompetencje członków zarządu co do reprezentowania spółki i podejmowania w jej imieniu określonych decyzji są więc bardzo szerokie. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że zasiadanie w zarządzie wiąże się również z określonymi obowiązkami po stronie jego przedstawicieli. Jednym z nich jest odpowiedzialność zarządu za długi spółki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkowie zarządu spółki z o.o. solidarnie odpowiadają za jej zobowiązania w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Mówi o tym art. 299 wymienionego wyżej kodeksu. Co ważne, zgodnie z art. 31 k.s.h. odpowiedzialność ta nie dotyczy wspólników spółki, a wyłącznie członków jej zarządu.

Kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu?

Do powstania takiej odpowiedzialności muszą jednocześnie zostać spełnione dwie przesłanki:

  1. Zobowiązanie spółki względem wierzyciela musi zostać stwierdzone formalnie (tzn. wyrokiem sądu),
  2. Nie jest możliwe wyegzekwowanie zobowiązania z majątku spółki na drodze postępowania egzekucyjnego.

Czy odpowiedzialności zarządu za dług spółki da się uniknąć?

W pewnych warunkach członkowie zarządu mogą jednak uniknąć odpowiedzialności za długi spółki, nawet pomimo łącznego wstępowania obu powyższych przesłanek. Należą do nich sytuacje, w których:

– wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony w odpowiednim czasie (do 30 dni od momentu wystąpienia podstawy do jej ogłoszenia),

– wierzyciel nie poniósł szkody pomimo braku zgłoszenia wniosku o upadłość spółki w rozumieniu art. 299 Kodeksu spółek handlowych,

– niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki nie nastąpiło z winy członka zarządu.

W każdej z tych sytuacji członek zarządu może zostać wyłączony z odpowiadania za jej wierzytelności.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.