kpp logo

Bilans likwidacyjny spółki

Postawienie spółki w stan likwidacji wymaga sporządzenia bilansu jako koniecznego warunku do uruchomienia całej procedury. Pojawia się jednak pytanie, co należy zawrzeć w takim bilansie? Czy bilans otwarcia likwidacji składa się do KRS? Kto podpisuje bilans otwarcia likwidacji? W naszym artykule poruszymy te, oraz wiele innych kwestii dotyczących bilansu likwidacyjnego spółki, podając konkretne podstawy prawne.

Bilans otwarcia likwidacji

Bilans likwidacyjny podlega regulacjom zapisanym w ustawie z 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, jak również w ustawie o rachunkowości z 1994 roku. Początkowym etapem likwidacji spółki staje się sporządzenie dokumentu, jakim jest bilans otwarcia likwidacji. Likwidatorzy przedkładają zgromadzeniu wspólników dokument do zatwierdzenia, w którym zawarto opis przyczyny otwarcia procesu likwidacyjnego. Ustawa o rachunkowości precyzuje, że bilans ten należy przedłożyć w terminie 15 dni od daty rozpoczęcia likwidacji spółki. Jako dzień otwarcia likwidacji można przyjąć kilka wydarzeń: powstanie przyczyny likwidacji spółki, podjęcie jednogłośnej uchwały przez wspólników dotyczącej likwidacji, lub data uprawomocnienia orzeczenia sądowego w zakresie procesu likwidacyjnego.

Sporządzenie bilansu otwarcia nie jest tym samym, co jego zatwierdzenie przez wspólników. Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji nie doczekało się ram czasowych w przepisach wspomnianych tu aktów prawnych. Praktyka wypracowana w systemie prawnym popycha jednak wspólników do zwołania zgromadzenia zatwierdzającego niezwłocznie po utworzeniu dokumentu. Bilans na dzień otwarcia likwidacji pełni zatem funkcję sprawozdania, które poddaje analizie cały majątek spółki. Nie jest jednak tożsamy z właściwym sprawozdaniem finansowym, jakie składa się oddzielnie za dany rok obrotowy.

Co zawiera bilans otwarcia likwidacji?

W bilansie otwarcia likwidacji należy zamieścić aktywa i pasywa spółki, a także określić ich wartość zbywczą. W przypadku aktywów spółki, takich jak sprzęt elektroniczny, nieruchomości lub maszyny produkcyjne, konieczna będzie ich wycena na aktualnie obowiązujących zasadach rynkowych. W kategorii pasywów obowiązuje mechanizm scalenia wszystkich kapitałów spółki i podawania jednej wartości pieniężnej. Określenie siły zbywczej aktywów spółki ma ogromne znaczenie dla zaspokojenia roszczeń ewentualnych wierzycieli. Jeśli spółka nie miała żadnych długów, bilans otwarcia likwidacji posłuży do efektywnego podziału majątku pomiędzy wspólników.

Sporządzenie bilansu otwarcia na podstawie informacji zawartych w księgach rachunkowych wymaga niekiedy pomocy profesjonalistów. Korzystając z doświadczeń likwidatorów, przedsiębiorcy mają możliwość szybkiego przejścia przez wszystkie procedury, niezależnie od złożoności majątku spółki.

Bilans otwarcia likwidacji musi być podpisany przez organy nadzorcze spółki, takie jak rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Czy bilans otwarcia likwidacji składa się do KRS? Prawo mówi, że otwarcie likwidacji spółki musi być zgłoszone do KRS w terminie 7 dni od uchwały wewnętrznej o rozwiązaniu spółki. Zgłaszając bilans otwarcia likwidacji do KRS, musimy wypełnić formularz KRS – Z61. Jako załączniki należy umieścić we wniosku uchwałę o powołaniu likwidatorów, a także potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.

Bilans zamknięcia likwidacji

Finalizacją całego procesu zamknięcia działalności spółki staje się dzień wygaszenia ksiąg rachunkowych. Na dzień zakończenia likwidacji przypada konieczność sporządzenia kolejnego dokumentu, jakim jest bilans zamknięcia likwidacji. Zawiera on ostateczne i precyzyjne zapisy odnośnie do podziału majątku między wspólnikami, a także o sposobie spłaty ewentualnych wierzycieli. Likwidatorzy muszą dodatkowo złożyć wniosek do KRS na formularzu KRS-X2, dotyczący wykreślenia spółki z ewidencji KRS.

Warto pamiętać, że samo wykreślenie spółki z listy przedsiębiorstw to jeszcze nie koniec czynności. Konieczne będzie zawiadomienie Urzędu Skarbowego o fakcie zaprzestania działalności przez spółkę. Trzeba także poinformować Główny Urząd Statystyczny o zaprzestaniu danej działalności gospodarczej. Ostatnią wizytę należy odbyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem wyrejestrowania osób zatrudnionych z systemu ubezpieczeń.

Horyzont czasowy, z jakim należy się liczyć podczas likwidacji spółki, obejmuje zazwyczaj 7 – 9 miesięcy. Procedura likwidacji spółek zawiera wiele meandrów prawnych. Dobrym pomysłem okazuje się zatem korzystanie ze wsparcia doświadczonych prawników, którzy pomogą w przygotowaniu całej dokumentacji, a także będą reprezentować wspólników przed sądem.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.